Impilo : 

"Ένα Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Blockchain"

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ  Τ1ΕΔΚ-01382

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο 

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Ενίσχυσης ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ , «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»
Χρονοδιάγραμμα Έργου 31/7/2018 – 31/1/2021 (30 μήνες)
Προϋπολογισμός Έργου 870.773,36€

 

Περίληψη Έργου
 

 

Η πρωτοποριακή τεχνολογία blockchain υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές σε πληθώρα τομέων, μεταξύ αυτών και η υγεία. Οι μέχρι τώρα περιορισμένες προσπάθειες στον χώρο εστιάζουν στην τεχνολογία ως μέσο μεταφοράς κλειδιών για την παροχή και άρση συγκατάθεσης ασθενών για πρόσβαση των παρόχων στα ευαίσθητα δεδομένα τους. Το παρόν έργο φιλοδοξεί να μετεξελίξει τις υφιστάμενες προσεγγίσεις δημιουργώντας την πρώτη παγκοσμίως εφαρμογή Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (ΗΦΥ) σε τεχνολογία Blockchain. Αντικείμενο λοιπόν του προτεινόμενου ερευνητικού έργου είναι η υλοποίηση της πλατφόρμας Impilo, η οποία αποτελείται από: 

 

►Το Global Medical Blockchain (GMB), ήτοι ένα καινοτόμο, ανοιχτό (public), ελεύθερα προσπελάσιμο, αποκεντροποιημένο (decentralized) και ασφαλές αποθετήριο ιατρικών δεδομένων, το οποίο θα λειτουργεί ως παγκόσμιο δίκτυο διασυνδεδεμένης υγείας, για τη δημιουργία και προσπέλαση δεδομένων Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας αιχμής Blockchain και προτείνοντας μια εντελώς νέα υλοποίηση αυτής.
 

Την εφαρμογή Impilo, η οποία θα λειτουργεί ως εξυπηρετητής του GMB, θα διαχειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις γιατρών και ασθενών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την πλατφόρμα δεδομένων, και θα αποτελεί ένα «παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο υγείας», προσφέροντας παράλληλα καινοτόμες υπηρεσίες σε ασθενείς και γιατρούς, όπως τη δυνατότητα τήρησης διαχρονικών ΗΦΥ, άμεσης επικοινωνίας και παρακολούθησης των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους, τον προγραμματισμό επισκέψεων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια τηλε-επισκέψεων και τηλε-συμβουλευτικής, τον διαμοιρασμό κρίσιμων δεδομένων μεταξύ ασθενών και γιατρών, αλλά και μεταξύ γιατρών για έναν ασθενή. 
 

Η καινοτομία της πλατφόρμας έγκειται στον σχεδιασμό και στην απεικόνιση των δεδομένων υγείας αυτών καθαυτών μέσω του blockchain, ως το δομικό στοιχείο της πληροφορίας στους κόμβους του και σύμφωνα με συμβατά διεθνώς αποδεκτά πρότυπα κωδικοποίησης. Το Impilo, με το GMB, φιλοδοξεί να είναι η πρώτη εμπορική εφαρμογή που θα υλοποιεί τα ιατρικά δεδομένα μέσω Blockchain. Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να ξεπεράσει τους γνωστούς περιορισμούς των υφιστάμενων τεχνικών και τεχνολογιών υλοποίησης των ΗΦΥ που επιφέρουν επιφυλάξεις ως προς τη διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ελλιπή επικοινωνία ιατρών – ασθενών και απουσία προσωποποιημένης θεραπείας, συμβάλλοντας καταλυτικά στην ευρύτερη αποδοχή τους και διευρυμένη χρήση τους κατά 30% και συνεπώς σε κατά τεκμήριο βελτιωμένες και περισσότερο cost-effective υπηρεσίες υγείας στους πολίτες. 

 

Τα αποτελέσματα του έργου (εμπορικά και ερευνητικά) και θα συμβάλουν:

 

Μέσω του καινοτόμου τρόπου δόμησης των δεδομένων υγείας σε Blockchain (GMB), στη διασφάλιση της διαχρονικότητας, ακεραιότητας, ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, μεταφερσιμότητας, ολοκλήρωσης και διαλειτουργικότητας των δεδομένων υγείας, στον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας διαχείρισης συγκατάθεσης από τον ασθενή, στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, λόγω διαθεσιμότητας πληροφοριών και πρόσβασης σε πραγματικά δεδομένα και στην ενίσχυση του ερευνητικού έργου προς όφελος της καινοτομίας στην ιατρική επιστήμη

 

Μέσω της εφαρμογής Impilo στη διασφάλιση άμεσης επικοινωνίας των ασθενών με τους γιατρούς, μειώνοντας κρίσιμες καθυστερήσεις, άσκοπες μετακινήσεις και χρόνο αναμονής, άμεση πρόσβαση των γιατρών στο πλήρες ιατρικό ιστορικό των ασθενών, επαύξηση δυνατοτήτων παροχής follow-up, παρακολούθηση της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή αλλά και της ημερήσιας ψυχολογικής κατάστασης του ασθενή, μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων, αύξηση της διαθεσιμότητας του ιατρικού προσωπικού, ανεξάρτητα από την περιοχή δράσης τους και αύξηση του δυνητικού πελατολογίου των ιατρών, εντός και εκτός συνόρων. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα στοιχεία αποτελούν λύσεις σε πραγματικές και διαπιστωμένες (τόσο από ακαδημαϊκούς, όσο και από καθαρά φορείς υγείας) ανάγκες, που θα βελτιώσουν τη συνολική διαδικασία παροχής φροντίδας.

 

Στη δημιουργία και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο της ελληνικής αγοράς πληροφορικής υγείας σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, λόγω της διασυνοριακής προσέγγισης του προϊόντος όσο και του εμπορικού εταίρου, της εταιρίας Datamed, βοηθώντας την στη διεύρυνση και βελτίωση των προϊοντικών λύσεων, στην επέκταση των λύσεων της στους υφιστάμενους πελάτης της, στην αύξηση του μεριδίου αγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο, στην περεταίρω διεθνοποίηση του πεδίου δράσης και στη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της.

 

Στην προώθηση και διεύρυνση υφιστάμενου ερευνητικού πεδίου, πέραν της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης, καθώς στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου θα παραχθεί μια νέα σχεδιαστικά υλοποίηση της τεχνολογίας Blockchain και συμβατή κωδικοποίηση των ιατρικών δεδομένων, ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης συγκαταθέσεων ασθενών στα πρότυπα κοινωνικού δικτύου, μέσω smart wallet και πλήθος δημοσιεύσεων των δύο συμμετεχόντων εργαστηρίων (ΕΒΤ, ΕΣΑΔ), με ερευνητικά αποτελέσματα σε τεχνολογίες αιχμής, τα οποία θα συνεισφέρουν στη διασφάλιση επιστημονικής αριστείας στον τομέα αυτόν. 

 

Η υλοποίηση του έργου βασίζεται σε ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σχέδιο εργασίας, κατά το οποίο προσδιορίζονται με σαφήνεια οι φάσεις, ενότητες εργασίας, στόχοι και παραδοτέα, συνδέοντας τα αποτελέσματα της μίας ΕΕ με τις απαιτήσεις επόμενων. 

Το πλάνο εργασίας θα κινηθεί σε 4 φάσεις, αξιοποιώντας διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες και πρακτικές (Prince-2, RAT, UML, RUP, AUP, SWOT, κλπ.), σε κάθε επίπεδο και φάση του έργου (έρευνα, ανάπτυξη, διαχείριση).

 

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τις εργασίες που αφορούν στην οργάνωση και προετοιμασία της υλοποίησης του έργου και την κατανόηση του περιβάλλοντος και αφορά στην επισκόπηση του πεδίου εφαρμογής και την κατάρτιση του σχεδίου υλοποίησης έργου. 

 

Η δεύτερη φάση είναι η φάση της έρευνας, ανάπτυξης και υλοποίησης και περιλαμβάνει τον κορμό των ερευνητικών και τεχνικών δραστηριοτήτων του έργου και συγκεκριμένα την ανάπτυξη μεθόδου ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης δεδομένων με Blockchain, την ανάλυση απαιτήσεων και τον σχεδιασμό του συστήματος και την υλοποίηση της πλατφόρμας Impilo.

 

Η τρίτη φάση αφορά στην  επαλήθευση και αξιολόγηση του συστήματος σε συνθήκες πραγματικής λειτουργίας, μέσω της Πιλοτικής εφαρμογής της  πλατφόρμας.

 

Η τέταρτη φάση έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη ενεργειών για την ένταξη της πλατφόρμας σε καθεστώς εμπορικής αξιοποίησης.

 

Παράλληλα με τα ανωτέρω πραγματοποιούνται στοχευμένες ενέργειες διάχυσης και δημοσιότητας στις σχετικές φάσεις υλοποίησης του έργου, μέσω καναλιών προσέγγισης, όπως την ιστοσελίδα του έργου, κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, τη διοργάνωση ημερίδων και συμμετοχή σε εκδηλώσεις, τη δημοσίευση ερευνητικών άρθρων, τη συμμετοχή σε συνέδρια, ενημερωτικά δελτία τύπου, γενικό ενημερωτικό υλικό, κοκ. 

 

Η σύμπραξη αποτελείται από εταίρους οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνουν τις απαιτούμενες δεξιότητες (ερευνητικές, τεχνολογικές, εμπορικές, διαχειριστικές) και διαθέτουν σημαντικότατη εμπειρία σε παρόμοια επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα καθώς και ιδιαίτερη εξειδίκευση στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας. Επιπρόσθετα, αξιοποιούνται στελέχη στα πακέτα εργασίας σε απόλυτη συμφωνία με τα προσόντα και την εμπειρία τους, διασφαλίζοντας την επαρκή συμμετοχή τους σε αυτά, ενώ εκτιμώνται ρεαλιστικά τα κόστη του.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρωγός στις δραστηριότητες διάχυσης, στη διενέργεια του πιλοτικού, αλλά και στην προώθηση και εμπορική αξιοποίηση της πλατφόρμας θα είναι η Ιατρική Εταιρία Αθηνών, με πάνω από 25.000 μέλη, με δεδηλωμένη πρόθεση συνεισφοράς στα παραπάνω.

 

Το έργο περιλαμβάνει αναλυτικό και ρεαλιστικό σχέδιο εμπορικής εκμετάλλευσης, βασισμένο στην εμπειρία του εμπορικού εταίρου το οποίο προβλέπει σταδιακή εισαγωγή της πλατφόρμας Impilo αρχικά στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε Κύπρο, Ευρώπη, Β. Αμερική και Ασία, αξιοποιώντας κομβικά κανάλια προώθησης, όπως συνεργασίες με ιατρικούς συλλόγους (πχ. ΙΕΑ), κανάλια προώθησης προϊόντων διεθνών και εγχώριων στρατηγικών συνεργατών Datamed, προσέγγιση συλλόγων χρόνια πασχόντων, διαδικτυακές προωθητικές ενέργειες, και συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα, φαρμακευτικές εταιρίες, κλπ, με άξονα την αξιοποίηση του πλούτου των δεδομένων.

 

Το επιχειρηματικό μοντέλο του Impilo βασίζεται σε «freemium» λογική, όπου ένα βασικό πακέτο υπηρεσιών προσφέρεται δωρεάν στους χρήστες, ενώ κάποιες επιπλέον υπηρεσίες προσφέρονται επί πληρωμή σε ασθενείς (ποσοστό επί των τηλε-επισκέψεων, κλπ.), ιατρούς (ατομική προώθηση, διαφημίσεις, κλπ.), αλλά και τρίτους φορείς (γενικές διαφημίσεις, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων Blockchain  και παροχής τους σε ευκόλως επεξεργάσιμη μορφή προς έρευνα, κλπ.), με το «break-even point» εκτιμάται περίπου στα 2 πρώτα χρόνια μετά την είσοδο του στην αγορά.  

 

Συμμετέχοντες Φορείς

 

 

1

 

Datamed Systems Integrations & Consulting Services

Αντώνης Μπιλλήρης 

(Συντονιστής Έργου)

abil@datamed.gr

2

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ-ΕΒΤ)

Δρ. Δημήτρης Κουτσούρης

Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος

dkoutsou@biomed.ntua.gr

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ-ΕΣΑΔ)

Δρ. Δημήτρης Ασκούνης

Καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος

askous@epu.ntua.gr

 

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις - Συνέδρια :

 

Ένα Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Blockchain, sity in Greece

Impilo_45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2019

Analysis on the Impact of GDPR in Healthcare-related Blockchain Solutions and Guidelines for Achieving Compliance_V1

Combining distributed and centralised approaches to develop a hybrid methodology for data management in healthcare

Μεθοδολογία ασφαλούς αποθήκευσης και διακίνησης ιατρικών δεδομένων με blockchain

IMPILO Ένα Καινοτόμο Ανοιχτό Παγκόσμιο Κοινωνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας με Αξιοποίηση της Τεχνολογίας Blockchain

 

Ανακοινώσεις στον Έντυπο & Ηλεκτρονικό Τύπο

 

«Impilo»_ Εφαρμογή διευκολύνει την τηλε-ιατρική_Virus.com.gr

Impilo_ Η εφαρμογή στα πρότυπα των κοινωνικών δικτύων φέρνει κοντά γιατρό και ασθενή_IpharmaHealth.gr

Impilo_ Η εφαρμογή στα πρότυπα των κοινωνικών δικτύων που φέρνει κοντά γιατρό και ασθενή - ΑΠΕ-ΜΠΕ

Impilo_ Η εφαρμογή στα πρότυπα των κοινωνικών δικτύων που φέρνει κοντά γιατρό και ασθενή_PROTOTHEMA

Η εφαρμογή που φέρνει κοντά γιατρό και ασθενή - Healthstories.gr

«Impilo»_ Εφαρμογή διευκολύνει την τηλε-ιατρική - Ελληνική Εταιρία Φαρμακευτικού Management

Impilo Workshop_ Ένα Καινοτόμο Κοινωνικό Δίκτυο Υγείας _ TheCaller

Impilo Workshop _ Ένα Καινοτόμο Κοινωνικό Δίκτυο Υγείας_Θρακικη Αγορα

Impilo_ Η εφαρμογή στα πρότυπα των κοινωνικών δικτύων φέρνει κοντά γιατρό και ασθενή_Newsroom