Διάθεση Προσωπικού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 Η Datamed, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων και οργανισμών για εξειδικευμένη υποστήριξη των Πληροφοριακών τους Συστημάτων με στόχο την αδιάλειπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, είναι σε θέση να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων επιχειρησιακών λύσεων στον τομέα της διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού ΙΤ υποστήριξης.  

 Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες διάθεσης εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού για την υποστήριξη συστημάτων και εφαρμογών πληροφορικής (ΙΤ), στοχευμένα για συγκεκριμένες περιόδους, βραχυχρόνιας (short term) ή μακροχρόνιας (long term) διάρκειας, λόγω αυξημένου όγκου εργασιών ή άλλων έκτακτων αναγκών, όπως για παράδειγμα την περιστασιακή υποστήριξη/αντικατάσταση μόνιμου προσωπικού στην υλοποίηση συγκεκριμένου έργου, την εισαγωγή και αποδοχή νέων διαδικασιών, οδήγησε την εταιρεία μας να διαθέτει προσωπικό ΙΤ, το οποίο προσλαμβάνεται από την Datamed αλλά απασχολείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, για την παροχή ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών πληροφορικής κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις και τους στόχους του κάθε οργανισμού. 

 Η εταιρεία μας μπορεί να διαθέτει στις εγκαταστάσεις του πελάτη το κατάλληλο προσωπικό όλων των βαθμίδων, μεσαία ή ανώτερα στελέχη μηχανικών πληροφορικής (junior-middle-senior level), για υποστήριξη του πληροφοριακού του περιβάλλοντος παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων, Ανάπτυξη νέων ή/και παραμετροποίηση υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού (S/W Development & S/W Customization), Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (DB Αdministration), Ασφάλεια (Security), Υποστήριξη Λογισμικού (S/W Support), Ψηφιοποίηση / Εισαγωγή Δεδομένων (Digitization/ Data entry).

_Η πολυετής εμπειρία και ο υψηλός βαθμός τεχνογνωσίας του στελεχιακού δυναμικού της Datamed, συμβάλλει στην αποτελεσματική ανάλυση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη, τον καθορισμό των βασικών προϋποθέσεων επιλογής προσωπικού, την επιλογή κατάλληλης ομάδας έργου ή/και εκπαίδευση αυτής και τέλος στην αξιολόγηση της απόδοσής της.

Οι υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού της εταιρίας μας παρέχουν στους πελάτες μας τα ακόλουθα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα:

•  Έλεγχος και μείωση του κόστους εργασίας (costs saving)
•  Αύξηση της αποτελεσματικότητας (Efficiency saving)
•  Εξοικονόμηση χρόνου από τον πελάτη για μπορέσει να ασχοληθεί με  κύριες διεργασίες της επιχείρησης (focus on core activities)
•  Μείωση των γενικών εξόδων (reduced overhead)
•  Ευελιξία στην εύρεση και επιλογή του προσωπικού
•  Παράλληλη εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού του πελάτη από το ειδικευμένο προσωπικό που διατίθεται
•  Κέρδος σε πολύτιμο χρόνο όταν πρόκειται για νεοσύστατα τμήματα του πελάτη
•  Μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου