Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Τεχνικός Σύμβουλος

Η Datamed, εμπλουτίζοντας το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε τομείς πέραν των στενών ορίων υλοποίησης λύσεων Πληροφορικής, παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.

_Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν σε εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων, σχεδιασμό και διαχείριση έργων, εκπόνηση μελετών και ερευνών, καθώς και αξιολόγηση έργων που έχουν αναλάβει οι πελάτες της.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες & υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου που παρέχει η εταιρία μας είναι οι ακόλουθες:

Στρατηγικός Σχεδιασμός_Η Datamed αναλαμβάνει τη μελέτη επιχειρησιακών σχεδίων ανάπτυξης  (business plans), έχοντας πάντα ως γνώμονα τους στόχους του πελάτη και λαμβάνοντας υπόψη τις ταχείες εξελίξεις στο σύγχρονο επιχειρείν. Στην κατεύθυνση αυτή,  προτείνουμε το κατάλληλο σχέδιο δράσης που θα οδηγήσει στην επίτευξη των τεθέντων στόχων, διατηρώντας πάντα ισορροπία μεταξύ της ταχύτητας παράδοσης του σχεδίου και της λεπτομερούς παρουσίασης των απαραίτητων στοιχείων του.

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων_Η εταιρεία μας, εκμεταλλευόμενη  τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης των στελεχών μας σε θέματα διοίκησης έργων (Portfolio, Program and Project Management), αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών της τον σχεδιασμό, διαχείριση και διοίκηση τεχνολογικών έργων, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Μελέτες – Έρευνες_Η Datamed αναλαμβάνει την εκπόνηση των παρακάτω μελετών/ερευνών:

Μελέτες σκοπιμότητας
Μελέτες Βιωσιμότητας
Μελέτες κοστολόγησης
Μελέτες οργάνωσης / αναδιοργάνωσης Δημόσιων και Ιδιωτικών φορέων
Διερεύνηση και αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης επιχειρήσεων
Κοινωνικές μελέτες/έρευνες

Aξιολόγηση έργων_Η εταιρία μας αναλαμβάνει την αξιολόγηση τεχνολογικών έργων, καθώς και την έρευνα των διαδικασιών που ακολουθούνται για την υλοποίηση των έργων αυτών.