Ψηφιοποίηση - Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

Ψηφιοποίηση - Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DATAMED

Η Datamed, διευρύνοντας το πεδίο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις Ψηφιοποίησης και Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης. Οι λύσεις αυτές απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να μετατρέψουν το συμβατικό αρχείο που διαθέτουν, σε ηλεκτρονική μορφή και να εκμεταλλευθούν πλήρως όλα τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής λύσης αρχειοθέτησης, τηρώντας πάντα τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας για τη διαφύλαξη των δεδομένων ψηφιοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Τόσο η τεχνογνωσία όσο και το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της Datamed, δίνουν τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης λύσης, η οποία περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξοπλισμό (Hardware), λογισμικό (Software) και υπηρεσίες ψηφιοποίησης, είτε στο χώρο του πελάτη, είτε στο χώρο της εταιρίας.

Οι λύσεις της Datamed καλύπτουν ευρεία κλίμακα πρωτότυπων εγγράφων όπως βιβλία, σχέδια Α0, έγγραφα Α7-Α3, μικροφίλμ, μικροαφίσες, φωτογραφίες, slides, ιατρικό αρχείο, κλπ. Επιπλέον, τα σύγχρονα εργαλεία ψηφιοποίησης που χρησιμοποιούνται επιτρέπουν τη μετατροπή εγγράφων σε επεξεργάσιμη μορφή (Word, Excel, Power Point, κ.λ.π.) μέσω της διαδικασίας Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων (OCR) και αναγνώρισης δεδομένων που βρίσκονται σε φόρμες (Form Reading), όπως π.χ. τιμολόγια, αιτήσεις και τυποποιημένα συμβόλαια.

_Η Datamed διαθέτει μεταξύ άλλων μεγάλη εμπειρία στην ψηφιοποίηση ιατρικού αρχείου (έγγραφα, παραπεμπτικά, γνωματεύσεις, ιατρικές εικόνες, αποτελέσματα ακτινοδιαγνωστικού τμήματος, κλπ) και διασύνδεσης αυτού με τα συστήματα Διαχείρισης Ιατρικού Φακέλου Ασθενή.

Η διαρκώς αναπτυσσόμενη δυναμική της εταιρίας στις υπηρεσίες ψηφιοποίησης είναι αποτέλεσμα της σφαιρικής προσέγγισης, η οποία συνδυάζει σύγχρονη υποδομή (εξοπλισμός, λογισμικό και υπηρεσίες με ειδικά σχεδιασμένες πλατφόρμες εφαρμογών), με καινοτόμα μοντέλα και βέλτιστες πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό καλύπτονται ακόμα και οι πιο υψηλές απαιτήσεις για ταχύτητα σε σχέση με τον όγκο, ακρίβεια της παραγόμενης πληροφορίας και ποιότητα.