Διάθεση Προσωπικού

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η Datamed, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων και οργανισμών, είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού. Σε πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς, δημιουργείται η ανάγκη για χρήση προσωπικού η απασχόληση του οποίου θα είναι βραχυχρόνια ή σε διακεκομμένες περιόδους, με προσανατολισμό στη διεκπεραίωση συγκεκριμένου έργου ή στην περιστασιακή αντικατάσταση/υποστήριξη μόνιμου προσωπικού. Αυτή την ανάγκη εξυπηρετούμε με την υπηρεσία διάθεσης προσωπικού το οποίο προσλαμβάνεται από την εταιρεία μας αλλά απασχολείται στις εγκαταστάσεις του πελάτη, με εξειδίκευση τόσο σε τεχνικές υπηρεσίες ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριοποίησης του πελάτη, όσο και σε διοικητικές υπηρεσίες, προσφέροντας υψηλόβαθμα και μεσαίαστελέχη, αλλά και μη εξειδικευμένα στελέχη για εργασίες εισαγωγής δεδομένων (data entry), μεταξύ άλλων.

Η εταιρία μας, με γνώμονα πάντα τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών της, δεσμεύεται για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών της και του τρόπου παροχής τους. Αυτά είναι η υψηλών προδιαγραφών επιχειρησιακή ομάδα, οι μετρήσιμες μέθοδοι και τα αυτοματοποιημένα εργαλεία για την αξιολόγηση προσωπικού (e-recruitment), ο έλεγχος αποτελεσματικότητας σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η μείωση λειτουργικού κόστους καθώς και η συνεχής ενημέρωση του πελάτη για την πορεία του έργου.

_Η πολυετής εμπειρία και ο υψηλός βαθμός τεχνογνωσίας του στελεχιακού δυναμικού της Datamed, συμβάλλει στην αποτελεσματική ανάλυση των αναγκών του εκάστοτε πελάτη, τον καθορισμό των βασικών προϋποθέσεων επιλογής προσωπικού, την επιλογή κατάλληλης ομάδας έργου ή/και εκπαίδευση αυτής και τέλος στην αξιολόγηση της απόδοσής της.

Οι υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού της εταιρίας μας παρέχουν στους πελάτες μας τα ακόλουθα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα:

•  Έλεγχος και μείωση του κόστους εργασίας (costs saving)
•  Αύξηση της αποτελεσματικότητας (Efficiency saving)
•  Εξοικονόμηση χρόνου από τον πελάτη για μπορέσει να ασχοληθεί με  κύριες διεργασίες της επιχείρησης (focus on core activities)
•  Μείωση των γενικών εξόδων (reduced overhead)
•  Ευελιξία στην εύρεση και επιλογή του προσωπικού
•  Παράλληλη εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού του πελάτη από το ειδικευμένο προσωπικό που διατίθεται
•  Κέρδος σε πολύτιμο χρόνο όταν πρόκειται για νεοσύστατα τμήματα του πελάτη
•  Μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου