Ποιότητα

 

“Η προσήλωση της Datamed στην ποιότητα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Η ασφάλεια πληροφοριών και η διασφάλιση της ποιότητας αποτελούν προτεραιότητα για την Datamed, η οποία είναι πιστοποιημένη στα παρακάτω πρότυπα ISO, διασφαλίζοντας ότι λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και η συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις„

 

ISO 9001:2008

Η Datamed έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο πιστοποιεί τη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών που αφορούν στην ανάλυση, σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφικών λύσεων. Ακόμη, στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας έχουν ενσωματωθεί και οι απαιτήσεις της ΔΥ8δ/ΓΠοικ/1348 για την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που συνεπάγεται η προώθηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 

ISO 27001:2013

Με το ISO 27001:2013 πιστοποιείται η αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από πλευράς Datamed, όσον αφορά στο σχεδιασμό, προμήθεια, ανάπτυξη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, υποστήριξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών Hosting. Επίσης, πιστοποιούνται ειδικές διαδικασίες που αφορούν διαχείριση δεδομένων Υγείας & Ιατρικής Πληροφορικής.

 

ISO 27799:2008

Το ISO 27799:2016 πιστοποιεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων υγείας, ορίζοντας μια σειρά από λεπτομερείς ελέγχους και παρέχοντας κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών Υγείας, ανεξαρτήτως της μορφής των δεδομένων, των μέσων αποθήκευσης και μετάδοσης τους. Η Datamed, ως η πρώτη εταιρεία του χώρου με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι σε θέση να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων υγείας. 

ISO 13485:2015

Με το πρότυπο ISO 13485:2015 πιστοποιείται η συμμόρφωση της Datamed στις απαιτήσεις για την εφαρμογή συστήματος ασφαλούς διαχείρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί στρατηγική επιλογή της Datamed, λόγω της δραστηριότητας της εταιρείας σε έργα Τηλεϊατρικής και τη σχεδίαση νέων καινοτόμων λύσεων πληροφορικής και βιοϊατρικής τεχνολογίας για διαγνωστικούς σκοπούς.

ISO 14001:2004

Με το πρότυπο ISO 14001:2004 πιστοποιείται η συμμόρφωση της Datamed με την περιβαλλοντική νομοθεσία και όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότησή της. Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας εστιάζει στην Εξοικονόμηση Ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών πόρων, την διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων , δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την ανακύκλωση όπως και την διαρκή ενημέρωση της ανώτατης διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος .

OHSAS 18001:2007

Με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 πιστοποιείται η συμμόρφωση της Datamed με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών της υγείας και της ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, υπεργολάβων και επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Η πολιτική της εταιρείας εστιάζει στην αξιολόγηση των κινδύνων και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια.