Transition

"Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική  διαστρωμάτωση"

- Κωδικός Έργου: Τ1ΕΔΚ-01385  

 

Χρηματοδοτικό πλαίσιο 

ΕΣΠΑ 2014-2020

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)
Δράση Ενίσχυσης ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ , «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ»
Χρονοδιάγραμμα Έργου 25/7/2018 – 24/7/2021 (36 μήνες)
Προϋπολογισμός Έργου 786.652,17€

Περίληψη Έργου:

Το έργο TRANSITION αποσκοπεί στην πολυεπίπεδη μελέτη του Δερματικού Μελανώματος (ΔΜ) μέσω της ευφυούς συνδυαστικής ανάλυσης δημογραφικών, κλινικών, απεικονιστικών και μοριακών δεδομένων ασθενών με ΔΜ. Το ΔΜ είναι κακοήθης όγκος των μελανοκυττάρων της  επιδερμίδας, των κυττάρων που βρίσκονται στη βασική στοιβάδα της επιδερμίδας και παράγουν τη χρωστική μελανίνη. Παρά το γεγονός ότι το ΔΜ αποτελεί λιγότερο από το 5% των περιστατικών καρκίνου του δέρματος, είναι υπεύθυνο για την πλειονότητα των θανάτων που σχετίζονται με αυτόν, λόγω της εξαιρετικά επιθετικής φύσης του. Τις τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητα  εμφάνισης ΔΜ αυξάνεται σταθερά σε όλο τον κόσμο, συνεπεία πτυχών του σύγχρονου, δυτικού τρόπου ζωής (τουρισμός και αύξηση διαλείπουσας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία, διατροφή) και προβλέπεται ότι η αύξηση αυτή θα συνεχιστεί.

 

Στην περίπτωση του μελανώματος, η ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση, πολύ πιο έντονα από τις περισσότερες μορφές καρκίνου, αποκτά επιπλέον βαρύτητα γιατί αν το μελάνωμα εντοπιστεί έγκαιρα μπορεί επιτυχώς να αφαιρεθεί χειρουργικά και να επιτευχθεί πλήρης ίαση. Σε αντίθετη περίπτωση, και παρά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση του μεταστατικού μελανώματος με στοχευμένα φάρμακα και ανοσοθεραπεία, η πρόγνωση του μελανώματος προχωρημένου σταδίου είναι  ιδιαίτερα κακή, το δε κόστος εξαιρετικά υψηλό.
 

Το έργο από τεχνολογικής άποψης είναι εξαιρετικά καινοτόμο γιατί:
 

Θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα πολυεπίπεδος μοριακός χαρακτηρισμός ασθενών με μελάνωμα. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί προσδιορισμός πιθανών κληρονομικών πολυμορφισμών που ενδέχεται να σχετίζονται με προδιάθεση για εμφάνιση της νόσου, ανίχνευση σωματικών μεταλλάξεων (μεταλλάξεων ειδικών για τον καρκινικό ιστό) κάθε ασθενούς και μελέτη της γονιδιακής έκφρασης επιλεγμένων γονιδίων-στόχων στον καρκινικό ιστό.

 

Θα αξιοποιήσει δεδομένα δερμοσκοπίας για την συστηματική παρακολούθηση αλλαγών στις δερματικές αλλοιώσεις και την έγκαιρη διάγνωση του ΔΜ. Πιο συγκεκριμένα, o συσχετισμός των εξαγόμενων χαρακτηριστικών εικόνας με τα μοριακά δεδομένα θα βοηθήσει στην ανάδειξη σύνθετων υπογραφών για την διάγνωση του ΔΜ και την κατανόηση των μηχανισμών της ασθένειας, ενώ μέσω αξιοποίησης νέων τεχνικών αναγνώρισης προτύπων και μηχανικής μάθησης (Deep Neural Networks) σε απώτερο στάδιο θα προσφέρει τη βάση για εξαγωγή νέων, βελτιωμένων, μη επεμβατικών ταξινομητών χαρακτηρισμού της νόσου

 

Θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει/προσαρμόσει ευφυές, ολοκληρωμένο λογισμικό Ηλεκτρονικού φακέλου Υγείας αντιμετωπίζοντας το ΔΜ ως ρεαλιστικό πρότυπο της πολυπλοκότητας επιδημιολογικής διαχείρισης μιας νόσου, ολοκληρώνοντας όλα τα επιμέρους υποσυστήματα και διευκολύνοντας την διαδικασίες ορθολογικού σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης ιατρικών αποφάσεων.

 

Περαιτέρω, θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει μητρώο ασθενών (σε πλήρη διαλειτουργικότητα με το λογισμικό του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας) με ενσωματωμένο μοντέλο λήψης αποφάσεων, καθοδηγούμενο από μια αναλυτική προσέγγιση δεδομένων.

 

H συλλογή του βιολογικού υλικού, των σχετικών κλινικών, δημογραφικών πληροφοριών ασθενών καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων θα πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας που εδράζεται στο Νοσοκομείο “ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ” και αποτελεί μέρος του τμήματος Δερματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το εργαστήριο δημιουργήθηκε το 2006 με σκοπό τη μελέτη των γενετικών παραγόντων και μοριακών μηχανισμών που σχετίζονται με το μελάνωμα και τον καρκίνο του δέρματος. Η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου απαρτίζεται από έμπειρους κλινικούς ιατρούς και επιστήμονες βασικής έρευνας που συνεργάζονται με την Ογκολογική ομάδα μελανώματος του νοσοκομείου, που είναι το μεγαλύτερο κέντρο αναφοράς καρκίνου του δέρματος στην Ελλάδα.

 

Συμμετέχοντες Φορείς

 

1

 

Datamed Systems Integration & Consulting Services A.E.

Αντώνης Μπιλλήρης

(Συντονιστής Έργου)

abil@datamed.gr

2

Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Eργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής (Computational Biomedicine) στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών /  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ηλίας Μαγκλογιάννης

Αναπληρωτής καθηγητής

imaglo@unipi.gr

3 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αριστοτέλης Χατζηιωάννου

Ερευνητής Β’

achatzi@eie.gr

4 Πανεπιστημιακή κλινική Αφροδισίων και Δερματικών νόσων, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ, ΕΚΠΑ

Αλέξανδρος Στρατηγός

Καθηγητής ΕΚΠΑ

alstrat@hol.gr

Δημοσιεύσεις - Συνέδρια:
 

Μεταφράζοντας την διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική  διαστρωμάτωση

MelanoQ: A Consensus Questionnaire of Standardized Epidemiologic and Clinical Variables for Melanoma Risk Assessment by the MelaNostrum

Transition_45ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 2019