Διασύνδεση του Συστήματος του ΓΕΣΥ με τα ΟΠΣΥ.

H Datamed ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο διασύνδεσης του συστήματος του ΓΕΣΥ με τα ΟΠΣΥ. Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) είναι ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα υγείας που προσφέρει σε όλους τους πολίτες ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα επιλογής του παροχέα υγείας τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα.
Το έργο αφορούσε στη διασύνδεση του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (ΓΝΛ), το Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου και του Νοσοκομείου Μακαρίου (ΝΑΜΙΙΙ). Στα εν λόγο πληροφοριακά συστήματα, υπήρχε η ανάγκη αλλαγών και προσαρμογών προκειμένου να επιτευχθεί η διεπαφή μεταξύ του Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΥ και του ΟΠΣΥ. 
 
Η λειτουργικότητα που υποστηρίχθηκε αφορούσε:
 • Επίσκεψη ασθενή  σε Ειδικό Ιατρό με παραπομπή
 • Εκτέλεση παραπεμπτικού για εργαστηριακές εξετάσεις
 • Εκτέλεση παραπεμπτικού για απεικονιστικές  εξετάσεις
 • Ενημέρωση ΓΕΣΥ με απαντήσεις εξετάσεων (PDF, XML)
 • Τιμολόγηση ασθενή
 • Οικονομική αποζημίωσή Νοσοκομείων 
Ροή εργασίας
 • Εγγραφή ασθενή στο σύστημα ΟΑΥ από προσωπικό ιατρό.
 • Έκδοση παραπεμπτικού στο σύστημα ΟΑΥ. Το παραπεμπτικό έχει μοναδικό αριθμό και τύπο (ειδικότητα ιατρού, απεικονιστική εξέταση, αναλύσεις, συνταγή φαρμάκων). Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά παραπεμπτικά.
 • Ο ασθενής μέσω τηλεφώνου (ή στο νοσοκομείο) κλείνει ραντεβού (σύστημα ΟΠΣΥ)
 • Ο  λειτουργός καταγράφει τον ασθενή στο ΟΠΣΥ και εξάγει το παραπεμπτικό σε xml το οποίο και εισάγει στο ΟΠΣΥ.
 • Στην περίπτωση των εξετάσεων (εργαστηριακών – απεικονιστικών), το αρχείο εκτός από την πληροφορία των εξετάσεων, περιέχει και τιμές για τις εν λόγω εξετάσεις. Ο υπολογισμός της αξίας χρέωσης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν στον ασθενή γίνεται μέσω του συστήματος κοστολόγησης  SAP όπως περιγράφεται παρακάτω.
 • Ο ασθενής προχωρά στην εξέταση - αιμοληψία (ανάλυση εξετάσεων) και ο ιατρός επικυρώνει το αποτέλεσμα της εξέτασης στο σύστημα του ΟΠΣΥ.  
 • Με την ολοκλήρωση είτε της επίσκεψης ή των αναλύσεων, τα αποτελέσματα εξάγονται σε PDF μορφή για χρήση από το σύστημα του ΟΑΥ
 
 

Στατιστικά στοιχεία

 

ΑΡΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  

ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

93.126

483.183

1.287.949

85.382

ΜΑΚΑΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

12.824

85.649

228.913

-

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ      

15.980

90.227

281.280

15.361

ΣΥΝΟΛΑ

121.930

659.059

1.798.142

100.743