Συμμετοχή της Datamed στην Υλοποίηση της Τηλεσυμβουλευτικής

H λειτουργία του Συστήματος Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19 αποσκοπεί στην προάσπιση της υγείας του πληθυσμού και της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του νοσήματος στον γενικό πληθυσμό και της παροχής στοχευμένων υπηρεσιών υγείας και συνεχούς υποστήριξης των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται «κατ’οίκον» από τους εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες υγείας και τους φορείς υγειονομικής υποστήριξης.

Ειδικότεροι σκοποί λειτουργίας του Συστήματος Τηλεσυμβουλευτικής Ασθενών που πάσχουν από COVID-19 είναι:

  • η παροχή συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους
  • η παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης των συγγενών  των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19
  • η άμεση παρακολούθηση και ταχεία καταγραφή των συμπτωμάτων  των ασθενών στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας (και η δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας)
  • η παράλληλη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
  • η παράλληλη λειτουργία και η Διαλειτουργικότητα του συστήματος με υφιστάμενα συστήματα της ΗΔΙΚΑ : Εθνικό Μητρώο COVID-19 , Σύστημα Ραντεβού ΠΦΥ
  • Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ehealth.gov.gr, από όπου οι πολίτες με χρήση του συστήματος των ηλεκτρονικών ραντεβού, επιλέγουν το γιατρό που επιθυμούν για λήψη της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η Datamed, ως Υπεργολάβος της Ένωσης εταιρειών “ΟΤΕ AE - Byte Computer ABEE” και σε συνεργασία μαζί τους, σχεδίασε και υλοποίησε με πλήρη επιτυχία για λογαριασμό της ΗΔΙΚΑ, το Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας – Ηλεκτρονικά Ραντεβού, μέσω του οποίου γίνεται η πρόσβαση του πολίτη στην υπηρεσία.
  • Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι ασφαλισμένοι, θα αποφέρει τα εξής οφέλη:
  • μείωση της αναγκαιότητας της φυσικής επαφής των ασθενών με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
  • ολοκληρωμένη κάλυψη της ανάγκης των ασθενών στην λήψη συστηματικής παρακολούθησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης 
  • μείωση του φόρτου και της επικινδυνότητας που συνεπάγεται η φυσική παρουσία των ασθενών σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.