Επιτυχής Ολοκλήρωση επέκτασης TransMED στον τομεα του Μυελού των οστών στον Ε.Ο.Μ.

Η Datamed ανακοινώνει πως ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επέκταση, του μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου μεταμοσχεύσεων με την ονομασία «TransMED», το οποίο είναι εγκατεστημένο στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), στον τομέα του Μυελού των Οστών, με την ένταξη σε αυτόν όλων των απαραίτητων διαδικασιών εισαγωγής, ελέγχου, διαχείρισης, αναζήτησης συμβατότητας και εξαγωγής ειδικού αρχείου προς τον WMDA των Ομφαλοπλακουντιακών Μονάδων των επιμέρους κέντρων της Ελλάδος.
Αναλυτικότερα :

  • Οι Ομφαλοπλακουντιακές μονάδες που προέρχονται από τα επιμέρους Κέντρα της Ελλάδος, εισάγονται αυτόματα στην κεντρική βάση δεδομένων του TransMED, μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η οποία ελέγχει απόλυτα την ορθότητα των προς εισαγωγή δεδομένων και αποδίδει τους απαραίτητους ειδικούς κωδικούς που διέπουν τις μονάδες αυτές στο σύστημα.
  • Δημιουργήθηκε ειδική οθόνη με χρήση πολλαπλών φίλτρων, προκειμένου οι χρήστες του Ε.Ο.Μ. να μπορούν να εντοπίζουν τις μονάδες αυτές μέσα στο σύστημα με άμεσο και έγκυρο τρόπο.
  • Δημιουργήθηκε ειδική καρτέλα με τα αναλυτικά στοιχεία των μονάδων που έχει λάβει ο Ε.Ο.Μ. από τα Κέντρα.
  • Επεκτάθηκε ο τρόπος λειτουργίας των οθονών αναζήτησης συμβατότητας μεταξύ ομφαλοπλακουντιακών μονάδων και καταγεγραμμένων ασθενών στο μητρώο του ΕΟΜ, προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα οι συμβατές μονάδες ανά ασθενή για τις περαιτέρω ενέργειες του Ε.Ο.Μ.
  • Δημιουργήθηκε νέα οθόνη ενημέρωσης των Ομφαλοπλακουντιακών Μονάδων στον W.M.D.A., συμμορφούμενη με όλα τα πρότυπα ασφαλείας του W.M.D.A., προκειμένου οι μονάδες αυτές αυτόματα να ενημερώνουν και την Κεντρική-Παγκόσμια Βάση Δεδομένων Ομφαλοπλακουντιακών Μονάδων, έτσι ώστε αυτές να συμμετάσχουν και σε όλες τις διεθνείς αναζητήσεις των αντίστοιχων οργανισμών των ξένων χωρών.