Ολοκλήρωση Έργου Big Data στον ΕΟΠΥΥ

Η Datamed, σε συνεργασία με τον όμιλο COSMΟΤΕ, ολοκλήρωσε για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το έργο «Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Συγκέντρωσης, Ανάλυσης, Επεξεργασίας και Απεικόνισης Δεδομένων Ε.Ο.Π.Υ.Υ Με Χρήση Στοχαστικών Μοντέλων». 

Στα πλαίσια του έργου, αναπτύχθηκε μια καινοτόμα ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία για πρώτη φορά η διοίκηση και τα στελέχη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ μπορούν να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες και ποιοτικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη στρατηγικών και επιχειρησιακών πλάνων και την αξιοποίηση των μεθοδολογιών μέτρησης της απόδοσης των πάροχων υγείας. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data), με χρήση στοχαστικών μοντέλων και τεχνικών υπολογιστικής εκμάθησης και οδηγούν πλέον τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ στη σύγχρονη εποχή της ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης αξιοποίησης του πλούτου των διαθέσιμων πληροφοριών. Η χρήση της εφαρμογής συνεισφέρει στον εξορθολογισμό των δαπανών και τον αποτελεσματικό έλεγχο της παραβατικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στοιχεία πλέον κρίσιμα για τη λειτουργία του φορέα.

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε μία αποθήκης δεδομένων, η οποία διασυνδέεται με υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν (e-dapy, ΚΜEΣ, Ειδικά Μητρώα) για τις ανάγκες των εμπλεκόμενων στην παροχή υπηρεσιών υγείας και η οποία συγκεντρώνει τα δεδομένα με στόχο την ομογενοποίησή τους σε ένα σχήμα συμβατό με τα σύγχρονα συστήματα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analysis). Επιπλέον, υλοποιήθηκαν κατάλληλοι αλγόριθμοι επεξεργασίας των δεδομένων με στόχο την παραγωγή πακέτων δεδομένων (Datasets), τα οποία θα μπορούν να διατεθούν σε ενδιαφερόμενους, είτε για ερευνητικούς είτε για εκπαιδευτικούς λόγους. Η διάθεση των δεδομένων γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας στη οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα.

  

Στα πλαίσια του έργου χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες τεχνολογίες για την αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων (big data) που διαθέτει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ στα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα του, ως ο βασικός πάροχος αποζημίωσης Παροχών και Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ συλλέγει δεδομένα από όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και φαρμάκου στην Ελλάδα, τα δεδομένα αυτά ανωνυμοποιούνται για τη διασφάλιση του προσωπικού και εμπορικού απορρήτου και διατίθεται σε αρχείο, είτε σε excel είτε σε sdmx μορφή, έτοιμα για επεξεργασία ή ανάλυση, ενώ το σύστημα δίνει και τη δυνατότητα πρόβλεψης.

Το σύνολο των υποδομών του έργου έχει εγκατασταθεί στις cloud υποδομές του Microsoft Azure, χρησιμοποιώντας state of the art τεχνολογίες αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου (big data). Για την απεικόνιση των δεδομένων του οργανισμού αναπτύχθηκε online πλατφόρμα, βασισμένη στην πλατφόρμα MedContent της Datamed, στην οποία έχουν πρόσβαση οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ και μπορούν να εκτελούν ερωτήματα προς το αποθετήριο των big data που έχει δημιουργηθεί στο Microsoft Azure και να απεικονίζουν τα δεδομένα αυτά σε πίνακες, πληθώρα γραφημάτων και αναφορές τύπου OLAP. 

Επιπλέον των δεδομένων παρελθοντικών ετών που απεικονίζονται, αναπτύχθηκαν και αλγόριθμοι πρόβλεψης βασισμένοι σε στοχαστικά μοντέλα, οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τα ήδη διαθέσιμα big data του οργανισμού, είναι ικανοί να παράγουν προβλέψεις για μελλοντικά διαστήματα αξιοποιώντας τεχνολογίες βασισμένες στο machine learning. Για την ανάπτυξη των αλγορίθμων αυτών χρησιμοποιήθηκε η τελευταίας τεχνολογίας πλατφόρμα Microsoft Azure Machine Learning, στην οποία έχουν διαμορφωθεί από την ομάδα OTE - DATAMED πειράματα στα οποία εκτελούνται προβλέψεις βασισμένες στα πραγματικά δεδομένα του οργανισμού για χρονικό διάστημα πρόβλεψης που επιλέγει ο κάθε χρήστης. 

Από τα παραπάνω δεδομένα, ένα υποσύνολο αυτών είναι διαθέσιμο και σε ερευνητικούς φορείς και ιδρύματα μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου portal που έχει αναπτυχθεί στο Azure Cloud. Στο portal αυτό έχουν πρόσβαση όλοι οι ερευνητικοί φορείς αλλά και πολίτες, και μέσω αυτού μπορούν να αποκτήσουν κάποιο από τα προκαθορισμένα datasets ή να αιτηθούν τη δημιουργία ενός νέου, μέσω ειδικής φόρμας που ψηφιοποιεί και αυτοματοποιεί πλήρως την ήδη υπάρχουσα διαδικασία διάθεσης δεδομένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ προς ερευνητές. 

Το πληροφοριακό σύστημα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου είναι πλήρως διαλειτουργικό με τα υπόλοιπα υποσυστήματα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, ενώ ταυτόχρονα τα δεδομένα που φιλοξενούνται σε αυτό και διατίθενται σε ερευνητικούς φορείς είναι πλήρως ανωνυμοποιημένα για την προστασία του ιατρικού και εμπορικού απορρήτου ασθενών και φαρμακευτικών εταιριών αντίστοιχα. 

Το έργο αυτό βοηθάει στον φιλόδοξο στόχο ανάδειξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ σε διεθνή πυλώνα έρευνας και καινοτομίας, επενδύοντας στην αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων. Η υλοποίηση του εγχειρήματος κατέστη δυνατή με την ομογενοποίηση των δεδομένων, από παρόχους υγείας και φάρμακο που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς, των οποίων η περίθαλψη καλύπτεται από τον Οργανισμό. Για να καταστεί εφικτή αυτή η ομογενοποίηση ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ δημιούργησε ένα από τα πιο σύγχρονα Data Center. Η ομογενοποίηση των δεδομένων και η αυξημένη υπολογιστική ισχύς επιτρέπει και την αξιοποίηση τους για τη χάραξη στρατηγικής, αλλά και στο πεδίο της έρευνας. Για τη διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ τα δεδομένα αυτά μπορεί να αποτελέσουν πηγή υψηλής επιστημονικής και πιθανών εσόδων για τα κρατικά ταμεία. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν και η δημιουργία της πλατφόρμας διάθεσης των δεδομένων ασφάλισης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για ερευνητικούς σκοπούς. Εν ολίγοις, μελλοντικά ερευνητές από όλο τον κόσμο θα έχουν πρόσβαση σε επιδημιολογικά και επιστημονικά δεδομένα (και όχι προσωπικά) 11 εκατ. ανθρώπων σε βάθος χρόνων. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στους ερευνητικούς φορείς να ζητήσουν δεδομένα, αφού πρώτα έχουν προμηθευτεί σχετικές άδειες, με πιστωτικές μονάδες. Βασική επιδίωξη είναι σε επόμενο στάδιο να μπορούν ενδεχομένως να κάνουν σε πραγματικό χρόνο και αναλύσεις επί των δεδομένων, χωρίς καν να βλέπουν συγκεκριμένα δεδομένα.