Τρία Νέα Ερευνητικά Έργα για την Datamed

Η Datamed, ως Μέλος Κοινοπραξιών, υπέγραψε τρεις νέες συμβάσεις με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά την έγκριση και των τριών προτάσεων που υπέβαλε στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ»  που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014–2020. Κύριος στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Και τα τρία έργα έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας.

Τα τρία έργα που εγκρίθηκαν και ξεκίνησε ήδη η υλοποίησή τους είναι τα παρακάτω :

1. PEDOBESITY (Κωδικός έργου : Τ1ΕΔΚ 01386)

Στα πλαίσια του PEDOBESITY θα αναπτυχθεί σύστημα καταγραφής, πρόληψης, εξατομικευμένης αντιμετώπισης και διαχρονικής παρακολούθησης των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα. Για την υλοποίησή του θα γίνει ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων. Έχοντας ως βάση το Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία, που παρακολουθεί σήμερα περίπου 1.500 παιδιά και εφήβους, το έργο έχει ως στόχο, 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του, τα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στην Ελλάδα να έχουν ελαττωθεί τουλάχιστον στο 20%. Καινοτόμο αντικείμενου του έργου αποτελεί η συλλογή και ανάλυση κλινικών, αιματολογικών, βιοχημικών, ενδοκρινολογικών και γενετικών δεδομένων από τους ασθενείς, η ανίχνευση γονιδιακών πολυμορφισμών που συνδέονται με την παχυσαρκία, τον διαβήτη, την αντιοξειδωτική ικανότητα, τον δείκτη μάζας σώματος ή το αίσθημα ανταμοιβής, η ανάπτυξη ειδικού αλγόριθμου κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας μέσω της σύνδεσης κάθε γονότυπου με το άτομο, η ανάπτυξη πλατφόρμας ευφυούς διαχείρισης δεδομένων με χρήση καινοτόμας μεθοδολογίας Ασαφών Γνωστικών Δικτύων και τεχνικών μοντελοποίησης από ανάλυση ιατρικών δεδομένων, για την παροχή συμβουλών εξατομικευμένης θεραπείας. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με τη σύμπραξη της Datamed, που αποτελεί και το Συντονιστή του Έργου, με την Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Αθηνών (ΙΙΒΕΑ). 
 
2.TRANSITION (Κωδικός έργου : Τ1ΕΔΚ 01385)
 
Το TRANSITION αποσκοπεί στην πολυεπίπεδη μελέτη του Δερματικού Μελανώματος μέσω της ευφυούς συνδυαστικής ανάλυσης δημογραφικών, κλινικών, απεικονιστικών και μοριακών δεδομένων ασθενών, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων ανάλυσης εικόνας και γενετικών δεδομένων και εντάσσεται στο πεδίο των big data στην Υγεία. Στα πλαίσια του έργου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα πολυεπίπεδος μοριακός χαρακτηρισμός ασθενών με μελάνωμα και θα αξιοποιηθούν δεδομένα δερμοσκοπίας για τη συστηματική παρακολούθηση αλλαγών στις δερματικές αλλοιώσεις και την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθεί μητρώο ασθενών στο οποίο θα διατηρείται και ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας για κάθε ασθενή που θα συμμετέχει στο έργο. Εκτός από την Datamed που είναι και Συντονιστής του έργου, συμμετέχουν η Α΄ Δερματολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Eργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
 
 
3. IMPILO (Κωδικός έργου : Τ1ΕΔΚ 01382)
 
Το IMPILO στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου εφαρμογής που θα διαχειρίζεται και θα υλοποιεί ιατρικά δεδομένα, μέσω της τεχνολογίας Blockchain. Η νέα εφαρμογή θα διαχειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις γιατρών και ασθενών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την πλατφόρμα δεδομένων, και θα αποτελεί ένα «παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο υγείας», προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες σε ασθενείς και γιατρούς, όπως τη δυνατότητα τήρησης διαχρονικών Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας, άμεσης επικοινωνίας και παρακολούθησης των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους, τον προγραμματισμό επισκέψεων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια τηλε-επισκέψεων και τηλε-συμβουλευτικής, τον διαμοιρασμό κρίσιμων δεδομένων μεταξύ ασθενών και γιατρών, αλλά και μεταξύ γιατρών για έναν ασθενή. Τα δεδομένα των ασθενών, πλήρως κρυπτογραφημένα και ασφαλή θα αποθηκεύονται σε ένα blockchain, στο οποίο θα μπορούν να συνδέονται και άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικών φακέλων υγείας για να ενημερώνουν τα δεδομένα των ασθενών που συμμετέχουν σε αυτό τον παγκόσμιο δίκτυο. Εκτός από την Datamed που είναι και Συντονιστής του έργου, συμμετέχουν δύο ερευνητικά εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΤ) και το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ).
 
 
Τα παραπάνω έργα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2018, ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται σε 2.000.000€, εκ των οποίων η συμμετοχή της datamed ξεπερνά το 1.100.000 €. Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. ΕΠΑνΕΚ.

Για την Datamed, η Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα για την τοποθέτηση της εταιρείας στην αιχμή των τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων. Μέσα από την ευρεία της συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, η Datamed επενδύει σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες για τον χώρο της Υγείας και της Πληροφορικής γενικότερα.