Λύσεις Διαλειτουργικότητας

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ DATAMED

Η Datamed παρέχει εργαλεία και υπηρεσίες για την ανάπτυξη και σύνδεση διαλειτουργικών εφαρμογών υγείας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, ως διαλειτουργικότητα ορίζεται η ικανότητα διάσπαρτων και ανόμοιων οργανισμών να επικοινωνούν με στόχο την επίτευξη αμοιβαία ωφέλιμων και συμφωνημένων κοινών στόχων, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, μέσα από επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζουν και μέσω της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των αντίστοιχων συστημάτων πληροφορικής.

_Η Datamed βοηθά τους πελάτες της σε θέματα διαλειτουργικότητας βάσει προτύπων, ώστε να επιτυγχάνονται διαχρονικές λύσεις με επίκεντρο την υγειονομική περίθαλψη των ασθενών, ελαχιστοποιώντας την πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων.

Τα πληροφοριακά συστήματα απαιτούν μεγάλη διαχειριστική ευελιξία από την πλευρά των Φορέων στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται, μεταβιβάζουν, κοινοποιούν και ανταλλάσουν την πληροφορία. Όλα τα διαθέσιμα συστήματα οφείλουν να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να επικοινωνούν με ενιαίο, ομοιόμορφο τρόπο μεταξύ τους.
 


 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο τμήμα των έργων που έχει υλοποιήσει η εταιρία είχε ως αντικείμενο μεταξύ άλλων τη διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων με τη χρήση τεχνολογιών HL7 CDA - FHIR ,  Web services, XML, προφίλ IHE-XDR, IHE-XDS.b, IHE XDS-SD, ενώ για την καταγραφή και ασφάλεια πρόσβασης γίνεται χρήση του προφίλ IHE-ATNA.


_Εμπειρία σε έργα διαλειτουργικότητας:

• Υλοποίηση της 1ης HL7 διασύνδεσης HIS-LIS στην Ελλάδα σε παραγωγική εγκατάσταση (2001 Κεντρική Κλινική Αθηνών)
• Υλοποίηση μηχανισμών διαλειτουργικότητας βάσει HL7/διεθνών προτύπων με περισσότερα από 10 διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα:

         o HIS-LIS
         o HIS – ERP
         o HIS – RIS/PACS
         o HIS – ICU
         o HIS – Telemedicine
         o LIS – ICU

• Υλοποίηση μηχανισμών διαλειτουργικότητας με:

         o ΗΔΙΚΑ (AMKA, ΑΤΛΑΣ)
         o ΗΔΙΚΑ - Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
         o ΗΔΙΚΑ – Patient Summary
         o ΕΟΠΥΥ – eDAPY
         o ΕΚΑΠΤΥ (Κωδικός GMDN)
         o ΕΠΥ (ΚΕΟΚΕΕ)
         o Μητρώα Ενόπλων Δυνάμεων
         o ΕΟΦ
         o ΒΙ ΥΥΚΑ
         o Εθνικό Μητρώο Αιμοδοσίας
         o Μητρώα ασφαλισμένων
         o Μητρώα ασθενών
         o Μητρώα δημοτών