Επαναπιστοποίηση της Datamed Σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001/2013 και ISO 27799:20016

Στις 16-17/04/2018 ολοκληρώθηκε επιτυχώς από την TUV Austria Hellas η επαναπιστοποίηση της Datamed, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO / IEC 27001:2013 (διεθνές πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών) και ISO 27799:2016. Η αρχική πιστοποίηση της Datamed στα παραπάνω πρότυπα έγινε το 2012.

Συγκεκριμένα, έγινε πιστοποίηση της αποτελεσματικής διαχείρισης της ασφάλειας - πληροφοριών, όσον αφορά στο Σχεδιασμό - Προμήθεια – Ανάπτυξη – Εγκατάσταση – Παραμετροποίηση - Υποστήριξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία - Πρόνοια -  Κοινωνική Ασφάλιση, καθώς και στην Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Επίσης, πιστοποιήθηκαν ειδικές διαδικασίες που αφορούν αποκλειστικά διαχείριση δεδομένων Υγείας  - Ιατρικής Πληροφορικής. 

Το πρότυπο ISO 27001:2013 πιστοποιεί την αποτελεσματική διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών από πλευράς Datamed, ενώ το ISO 27799:2016 την ασφαλή διαχείριση ιατρικών δεδομένων.

Η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για την Datamed και η εφαρμογή ενός τέτοιου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, διασφαλίζει ότι λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών πόρων της, καθώς και η συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. 
Η προσήλωση της Datamed στην ποιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Η εταιρία είναι επίσης πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 13485:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 και στη Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/2004 για την ασφαλή διακίνηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. 

Επιπρόσθετα, η Datamed, υλοποιεί εδώ και αρκετούς μήνες όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη συμμόρφωση των διαδικασιών και των προϊόντων της στο νέο ευρωπαϊκό κανονισμό που αφορά στο GDPR (General Data Protection Regulation) που τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από το Μάιο του 2018.