Νέο Έργο της Datamed στην ΗΔΙΚΑ ως Υπεργολάβος της Ένωσης Εταιριών ΟΤΕ – ΒΥΤΕ

Η Datamed, ως Υπεργολάβος της Ένωσης Εταιριών ΟΤΕ-ΒΥΤΕ, συμμετέχει ενεργά στο έργο που ανέλαβε η Ένωση Εταιριών ΟΤΕ-ΒΥΤΕ και αφορά στην «Παροχή Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Η.ΔΙ.Κ.Α. Πρόκειται για μία συμφωνία πλαίσιο, μεταξύ Ένωσης και Η.ΔΙ.Κ.Α., με χρονοδιάγραμμα 36 μηνών και μέγιστο προϋπολογισμό  € 2.950.000.
Στα πλαίσια του έργου παρέχονται: 
 • Υπηρεσίες Λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης
 • Υπηρεσίες Ενσωμάτωσης Νέων Λειτουργιών
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας Εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Τηλεφωνικής Υποστήριξης
 • Υπηρεσίες Διοίκησης και Διαχείρισης Έργου
Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) της παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησής του. Με την υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου η Η.ΔΙ.Κ.Α. αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
 • Ταχύτερη ικανοποίηση αιτημάτων επιχειρησιακών αλλαγών των θεσμικά αρμόδιων φορέων που συνεπάγονται παρεμβάσεις / τροποποιήσεις / εμπλουτισμό της λειτουργικότητας του ΣΗΣ
 • Εγκαθίδρυση του ΣΗΣ ως κύρια πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών e-health στους επαγγελματίες υγείας και τους πολίτες – εξάπλωση λειτουργιών του σε μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών
 • Αύξηση εύρους και επιπέδου υποστήριξης και ικανοποίησης των χρηστών του συστήματος 
 • Διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου διαθεσιμότητας και απόκρισης του ΣΗΣ, με άμεση ανταπόκριση (σε πραγματικό χρόνο) σε απρόσμενες και απρόβλεπτες μεταβολές στη χρήση του
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που έχουν δεσμευτεί για τη λειτουργία του ΣΗΣ σε επίπεδο υποδομών
 • Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος και του επιπέδου ετοιμότητας διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων από πλευράς οργανισμού
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Datamed, σε συνεργασία με την παραπάνω Ένωση, και πιστή στον στρατηγικό της στόχο για ανάπτυξη και ολοκλήρωση εθνικών εφαρμογών υγείας, έχει υλοποιήσει με πλήρη επιτυχία, για λογαριασμό της Η.ΔΙ.Κ.Α., στα πλαίσια του έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Ραντεβού – eRDV, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού σε όλες πλέον τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας. Το σύστημα ήδη από το 2015 επιτρέπει το «κλείσιμο» ραντεβού από τους πολίτες μέσω των προκαθορισμένων πενταψήφιων αριθμών, με μικρή χρέωση, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2016 παρέχεται πλέον η δυνατότητα δωρεάν «κλεισίματος» ραντεβού σε όλες τις μονάδες ΠΕΔΥ και στα περισσότερα Κέντρα Υγείας, απευθείας από τους πολίτες όλης της χώρας. Πέραν της εφαρμογής των Ηλεκτρονικών Ραντεβού, η ομάδα της Datamed, μέσω της ίδιας συνεργασίας της συμμετείχε ουσιαστικά στην ανάπτυξη των εθνικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών, για λογαριασμό της Η.ΔΙ.Κ.Α., όπως το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας, τον Εθνικό Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) και τη Συγκατάθεση Ασθενή, εφαρμογές εθνικής εμβέλειας.