Ημερίδα ΕΟΠΥΥ για την ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος με χρήση Στοχαστικών Μοντέλων

Στις 12 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Πεύκη, ημερίδα ενημέρωσης των στελεχών του ΕΟΠΥΥ για το νέο έργο του οργανισμού, που αφορά στην «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ»
Στα πλαίσια του έργου, η Datamed σε συνεργασία με τον Ο.Τ.Ε. ανέπτυξαν μια καινοτόμα ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα με την οποία για πρώτη φορά η διοίκηση και τα στελέχη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες και ποιοτικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, τη χάραξη στρατηγικών και επιχειρησιακών πλάνων και την αξιοποίηση των μεθοδολογιών μέτρησης της απόδοσης των πάροχων υγείας. Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε με σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data), με χρήση στοχαστικών μοντέλων και τεχνικών υπολογιστικής εκμάθησης και οδηγούν πλέον τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη σύγχρονη εποχή της ολοκληρωμένης και αυτοματοποιημένης αξιοποίησης του πλούτου των διαθέσιμων πληροφοριών. Η χρήση της εφαρμογής συνεισφέρει στον εξορθολογισμό των δαπανών και τον αποτελεσματικό έλεγχο της παραβατικότητας στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στοιχεία πλέον κρίσιμα για τη λειτουργία του φορέα.
Στο παρόν έργο, στόχος ήταν η δημιουργία μίας αποθήκης δεδομένων η οποία θα διασυνδεθεί με υπηρεσίες που ήδη υπάρχουν (e-dapy, ΚΕΜΣ, Ειδικά Μητρώα) για τις ανάγκες των εμπλεκόμενων στην παροχή υπηρεσιών υγείας και θα συγκεντρώνει τα δεδομένα με στόχο την ομογενοποίησή τους σε ένα σχήμα συμβατό με τα σύγχρονα συστήματα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analysis). Επιπλέον υλοποιήθηκαν κατάλληλοι αλγόριθμοι επεξεργασίας των δεδομένων με στόχο την παραγωγή πακέτων δεδομένων (Dataset) τα οποία θα μπορούν να διατεθούν σε ενδιαφερόμενους, είτε για ερευνητικούς είτε για εκπαιδευτικούς λόγους. Η διάθεση των δεδομένων γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας στη οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δεδομένα.
  
Στα πλαίσια του έργου υλοποιήθηκαν και τρία (3) preset στοχαστικά μοντέλα εξομοίωσης, τα οποία θα βοηθήσουν στην άμεση εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από τα δεδομένα του συστήματος κατά τη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας και πιο συγκεκριμένα: 
 
  • Παρακολούθηση παθήσεων 
  • Έλεγχος παραβατικότητας
  • Παρακολούθηση (πρόβλεψη) εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών

Επειδή μάλιστα το έργο δεν απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε χρήστες εντός της οργανωτικής δομής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αλλά θα παρέχει υπό προϋποθέσεις πρόσβαση σε συγκεκριμένο «μη διαβαθμισμένο» περιεχόμενο και σε «εξωτερικούς» χρήστες, σε άλλους φορείς όπως άλλα Υπουργεία, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορείς του Δημοσίου, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Εργαστήρια, ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Υγείας, αλλά και απλούς πολίτες, όχι μόνο επιτυγχάνονται οι πολύ σημαντικοί στόχοι της διαφάνειας και της συμμετοχής όλων των πολιτών στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, αλλά τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω εκτείνονται πολύ περισσότερο, επιτρέποντας τη δημιουργία περισσότερων συνεργειών και θετικών επιπτώσεων με ευρύτερη επίδραση στο σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας.
 
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν € 313.750, πλέον ΦΠΑ και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά στις 31/03/2018.