Τρία νέα Ερευνητικά Έργα για τη Datamed

Η Datamed εξασφάλισε την έγκριση και των τριών προτάσεων που υπέβαλε στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014–2020. Κύριος στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές. Οι προτάσεις για ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν με δικαιούχο την Datamed είχαν υποβληθεί στην παρέμβαση ΙI «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» και έχουν σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Υγείας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από επιτροπές εξειδικευμένων επιστημόνων, ήταν συγκριτική και διενεργήθηκε με κριτήρια την Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου (Excellence), την εμπειρία και αξιοπιστία του δικαιούχου, την ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου (Implementation) και τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου (Impact).
 
 
Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η υλοποίηση των παρακάτω έργων :
 
1. Transition που αποσκοπεί σε πολυεπίπεδη μελέτη του Δερματικού Μελανώματος, μέσω της ευφυούς συνδυαστικής ανάλυσης δημογραφικών, κλινικών, απεικονιστικών και μοριακών δεδομένων των ασθενών. Θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα πολυεπίπεδος μοριακός χαρακτηρισμός ασθενών με μελάνωμα, για τον προσδιορισμό πιθανών κληρονομικών πολυμορφισμών που ενδέχεται να σχετίζονται με προδιάθεση για εμφάνιση της νόσου. Επίσης, θα αναπτυχθεί μητρώο ασθενών με ενσωματωμένο μοντέλο λήψης αποφάσεων, καθοδηγούμενο από μια αναλυτική προσέγγιση δεδομένων, με στόχο, προοπτικά, τη διαμόρφωση του Εθνικού Μητρώου Μελανώματος, μοναδικό για την Ελλάδα. Εκτός από την Datamed που είναι συντονιστής του έργου συμμετέχουν η Α΄ Δερματολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Eργαστήριο Yπολογιστικής Βιοϊατρικής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
 
2. Pedobesity, στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυχθεί σύστημα καταγραφής, πρόληψης, εξατομικευμένης αντιμετώπισης και διαχρονικής παρακολούθησης όλων των παιδιών και εφήβων με υπερβαρότητα ή/και παχυσαρκία από τη γέννηση μέχρι και την ενηλικίωση στην Ελλάδα. Για την υλοποίησή του θα γίνει ανάπτυξη ευφυών πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων υποστήριξης εξατομικευμένων αποφάσεων. Έχοντας ως βάση το Εθνικό Μητρώο Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία, που παρακολουθεί σήμερα περίπου 1.500 παιδιά και εφήβους, το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του τα ποσοστά υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στην Ελλάδα να έχουν ελαττωθεί τουλάχιστον στο 20%. Καινοτόμο αντικείμενου του έργου αποτελεί η συλλογή και ανάλυση κλινικών, αιματολογικών, βιοχημικών, ενδοκρινολογικών και γενετικών δεδομένων από τους ασθενείς, η ανίχνευση γονιδιακών πολυμορφισμών που συνδέονται με την παχυσαρκία, τον διαβήτη την αντιοξειδωτική ικανότητα, τον δείκτη μάζας σώματος ή το αίσθημα ανταμοιβής, η ανάπτυξη ειδικού αλγόριθμου κινδύνου ανάπτυξης παχυσαρκίας μέσω της σύνδεσης κάθε γονότυπου με το άτομο, η ανάπτυξη πλατφόρμας ευφυούς διαχείρισης δεδομένων με χρήση καινοτόμας μεθοδολογίας Ασαφών Γνωστικών Δικτύων και τεχνικών μοντελοποίησης από ανάλυση ιατρικών δεδομένων, για την παροχή συμβουλών εξατομικευμένης θεραπείας. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με τη σύμπραξη της Datamed με την Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Διαβήτη της Α’ Παιδιατρικής Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων “Η Αγία Σοφία της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Αθηνών (ΙΙΒΕΑ). 
 
3. Impilo που στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμου εφαρμογής που θα διαχειρίζεται και θα υλοποιεί ιατρικά δεδομένα, μέσω της τεχνολογίας Blockchain. Η νέα εφαρμογή θα διαχειρίζεται τις αλληλεπιδράσεις γιατρών και ασθενών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με την πλατφόρμα δεδομένων, και θα αποτελεί ένα «παγκόσμιο κοινωνικό δίκτυο υγείας», προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες σε ασθενείς και γιατρούς, όπως τη δυνατότητα τήρησης διαχρονικών Ηλεκτρονικών Φακέλων Υγείας, άμεσης επικοινωνίας και παρακολούθησης των ασθενών από τους θεράποντες ιατρούς τους, τον προγραμματισμό επισκέψεων, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια τηλε-επισκέψεων και τηλε-συμβουλευτικής, τον διαμοιρασμό κρίσιμων δεδομένων μεταξύ ασθενών και γιατρών, αλλά και μεταξύ γιατρών για έναν ασθενή. Στο έργο συντονιστής είναι η Datamed και συμπράττει με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνίας και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από το οποίο θα συμμετέχουν το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης και το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
 
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των ανωτέρω εγκεκριμένων έργων είναι περίπου 2.200.000 ευρώ.
 
Για την Datamed, η Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα για την τοποθέτηση της εταιρείας στην αιχμή των τεχνολογικών, επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων. Μέσα από την ευρεία της συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, η Datamed επενδύει σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες για τον χώρο της Υγείας και της Πληροφορικής γενικότερα.