Επιτυχής Πιστοποίηση του Ερευνητικού Έργου Promise

Ολοκληρώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), η επιτυχής πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου Promise, που υλοποιήθηκε από την Datamed. Αντικείμενο του Promise ήταν η επέκταση του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας (ΗΦΥ) ασθενούς, με την ενσωμάτωση σχετικών κλινικών δεδομένων, μοριακών δεδομένων και απεικονιστικών δεδομένων, με στόχο την παροχή υποστήριξης κλινικών αποφάσεων αλλά και πρόβλεψης.
 
Συγκεκριμένα, σκοπός του PROMISE ήταν η πολυεπίπεδη μελέτη του μελανώματος, συνδυάζοντας μοριακά, κλινικά και απεικονιστικά δεδομένα από ετερογενείς πηγές και η δημιουργία μιας υπολογιστικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει τη διαχείριση τέτοιου είδους δεδομένων και την ανάλυση τους με σύνθετες στοχαστικές μεθόδους, ταξινομητές, εξειδικευμένες μεθοδολογίες υπολογιστικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. 
 
Καινοτομία του έργου αποτελεί η επέκταση του ΗΦΥ με ενσωμάτωση πολυεπίπεδων δερματολογικών δεδομένων και η συνλειτουργία του με το Expert System for Melanoma Recognition το οποίο λειτουργεί συσχετίζοντας μοριακά και απεικονιστικά δεδομένα για την εξαγωγή πρόβλεψης. 
 
Συνεργάτες του έργου αποτέλεσαν το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων/University of Piraeus, Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας /Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και το HistoBio Diagnosis (HBD) Παθολογοανατομικό Εργαστήριο. Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκε αλληλούχιση όλων των εξονίων από κύτταρα μελανώματος από τα ίδια άτομα, τα οποία θα αντιπροσωπεύουν τον φυσιολογικό ιστό, προκειμένου να κατασκευαστεί το γονιδιωματικό προφίλ του μελανώματος, καθώς και να αποκαλυφθούν νέες σωματικές μεταλλάξεις ως υποψήφιοι θεραπευτικοί στόχοι. Η αλληλούχιση RNA σε καρκινικά κύτταρα και παρακείμενο ιστό ελέγχου θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση των ιδιαιτεροτήτων του γονιδιωματικού προφίλ έκφρασης του μελανώματος. Η μοριακή ανάλυση συμπληρώθηκε από σχετικά κλινικά δεδομένα ασθενών, καθώς και δεδομένα βιοϊατρικής απεικόνισης, αξιοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους. Η ολοκληρωμένη ανάλυση των κλινικών δεδομένων, των δεδομένων NGS και των δεδομένων απεικόνισης, καθώς και άλλων διαθέσιμων δεδομένων υψηλής απόδοσης, καθιστά δυνατή την κατασκευή ενός δικτύου μοντέλου της ασθένειας του μελανώματος που συμπεριλαμβάνει διαφορετικές φαινοτυπικές κατηγορίες αλλά και διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης.